Disciplinski pravilnik HŠRS

Na osnovu članka 22. točka 5 Statuta Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, Skupština HŠRS na sjednici od 26.01.2008. godine donijela je:

DISCIPLINSKI PRAVILNIK HŠRS

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom predviđaju se povrede discipline unutar udruge, određuju se disciplinske mjere, određuju tijela za vođenje disciplinskog postupka i njihova nadležnost, propisuje postupak za utvrđivanje povreda i izricanje disciplinskih mjera koje se za povrede discipline mogu izreći predstavnicima Hrvatskog športsko ribolovnog saveza (dalje Savez), članovima komisija i drugih tijela Saveza i članovima športsko ribolovnih udruga, te predstavnicima udruga i njihovih saveza.

Članak 2.

Svrha je disciplinskog postupka propisanog ovim Pravilnikom, učvršćenje i jačanje discipline unutar Saveza na način da se učiniocu povrede discipline izrekne odgovarajuća disciplinska mjera i time popravno djeluje na njega i druge, odnosno da se izrečenom mjerom učinitelj povrede privremeno ili trajno spriječi da narušava disciplinu.

Članak 3.

Disciplinski postupak provodi se hitno, i na način koji isključuje svaku zloupotrebu, osigurava istinito i objektivno utvrđivanje svih činjenica i donošenje zakonitih odluka.

Članak 4.

Na pojedinosti koje nisu posebno uređene ovim Pravilnikom, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona.

II DISCIPLINSKE MJERE

Članak 5.

Učiniocu povrede discipline može se izreći jedna od slijedećih disciplinskih mjera:

 1. opomena,
 2. zabrana obavljanja funkcije i nastupa na natjecanjima u trajanju od dva mjeseca do trajno,
 3. isključenje iz HŠRS,
 4. zabrana nastupa na natjecanjima i/ili u nacionalnoj selekciji

Članak 6.

Disciplinske mjere izrečene članovima upisuju se u evidenciju HŠRS o izrečenim disciplinskim mjerama.

III – POVREDE DISCIPLINE I PRIMJENA DISCIPLINSKIH MJERA

Članak 7.

Disciplinske mjere iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se izreći učiniocu povrede discipline:

 1. nešportsko ponašanje u rekreativnom ribolovu, u prostorima športsko ribolovnih organizacija i nešportsko ponašanje na ribolovnom natjecanju, a nije predviđeno pravilnikom za natjecanje te discipline (pod nešportskim ponašanjem podrazumijeva se ponašanje koje ugrožava športsko ribolovnu organizaciju, njenu imovinu, aktivnosti športsko ribolovne organizacije i osobe koje svojim radom doprinose boljitku športsko ribolovne organizacije)
 2. nešportsko ponašanje u prirodnom okolišu i prostorima drugih organizacija, a u svezi je sa športsko ribolovnom organizacijom i njenim aktivnostima
 3. nekorektna istupanja u javnim medijima protiv ribolovne organizacije i HŠRS
 4. neodgovorno, ili nesavjesno obavlja funkciju na koju je izabran, pa time nanosi štetu ugledu športsko ribolovne organizacije.
 5. koji bez opravdanog razloga izostane sa priprema ili natjecanja na koje je pozvan kao član reprezentacije Saveza, županijskog saveza ili ŠRU.
 6. narušavanje discipline u nacionalnoj ekipi koja predstavlja Republiku Hrvatsku na međunarodnom natjecanju, i ne pridržava se instrukcija vodstva reprezentacije HŠRS na natjecanju.
 7. koji svojim nešportskim ili neodgovornim ponašanjem nanosi štetu ugledu športsko ribolovne organizacije.
 8. vrijeđa ili ometa službene predstavnike športsko ribolovne organizacije i ostale sudionike koji na natjecanju, skupu ili drugoj športsko ribolovnoj manifestaciji obavljaju programske aktivnosti
 9. na grub način vrijeđa i ruši ugled HŠRS-a i njegovim konstitutivnim dijelovima postupa suprotno odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu i drugih propisa Republike Hrvatske svojim ponašanjem narušava prijateljske odnose i solidarnost športaša.
 10. za dokazano korištenje opojnih i stimulativnih sredstava
 11. grubo ili opetovano ne poštivanje odredbi Statuta HŠRS od strane udruge članice ili njenog člana

Članak 8.

Kod odmjeravanja disciplinske mjere uzet će se težina učinjenog dijela, a u obzir će se uzeti olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Članak 9.

Kod odmjeravanja disciplinske mjere uzet će se u obzir olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Kad su olakšavajuće okolnosti izrazite, može se izreći blaža mjera od predviđene.

Članak 10.

Ako je učinjeno više povreda discipline, za svaku povredu izreći će se odgovarajuća mjera, a potom će se izreći jedinstvena disciplinska mjera, time da se kod istovrsnih mjera izriče jedna jedinstvena mjera te vrste, a ako su mjere različite izriče se najteža od njih.

Članak 11.

Odluka o izrečenoj disciplinskoj mjeri brisati će se iz evidencije ako učinitelj u roku od pet godina od pravomoćnosti odluke ne učini novu povredu discipline.

Članak 12.

Točka Disciplinski postupak može se pokrenuti u roku od šest mjeseci, a disciplinska mjera može se izreći u roku od jedne godine od učinjene povrede. Protekom navedenih rokova nastupa zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka osim u slučajevima iz članka 9. točka a), c) i e)

U slučaju da je izrečena privremena mjera udaljenja (suspenzija), disciplinski postupak mora se završiti u roku od 60 dana od izricanja privremene mjere udaljenja.

IV – TIJELA ZA VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Članak 13.

Disciplinski postupak u HŠRS provodi Disciplinska komisija HŠRS u koju Skupština HŠRS imenuje predsjednika i dva člana, sa mandatom do kraja mandata te skupštine.

Članak 14.

Disciplinski tijelo vodi postupak i donosi odluke u punom sastavu, sastavljen od predsjednika i dva člana.

Članak 15.

Prethodni postupak provodi, i disciplinsku optužnicu podnosi disciplinski tužitelj, kojega imenuje Skupština HŠRS sa mandatom do kraja mandata te skupštine, odnosno nadležno tijelo županijskog saveza ili udruge u skladu sa odgovarajućim odredbama njihovih akata.

Članak 16.

Skupština Saveza može disciplinskog tužitelja i njegovog zamjenika, pojedine članove disciplinskog tijela i njihove zamjenike, odnosno cijelo disciplinsko tijelo razriješiti dužnosti i prije isteka mandata, ako ocijeni da njihov rad i postupci nisu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

V – NADLEŽNOST

Članak 17.

Disciplinska komisija HŠRS nadležna je za vođenje prvostupanjskog disciplinskog postupka protiv funkcionara i predstavnika HŠRS, članova reprezentacija HŠRS, komisija i drugih tijela HŠRS, te športskih ribolovaca i udruga članica u odnosima sa Savezom.

VI – DISCIPLINSKI POSTUPAK

a) Prethodni postupak

Članak 18.

Kada postoji osnovana sumnja da je učinjena povreda discipline predviđena ovim Pravilnikom, svaki član, funkcionar ili tijelo ŠRU, županijskog saveza, ili Saveza dužan je o tome na primjeren način obavijestiti tajnika Saveza. Po primitku obavijesti tajnik će prikupiti dokumente i podatke kojima raspolaže, a odnose se na prijavljeni slučaj, i cijeli predmet bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti disciplinskom tužitelju.

Članak 19.

Disciplinski tužitelj po primitku predmeta sastavlja optužnicu koja uz ostalo sadrži ime i prezime učinitelja povrede (u daljnjem tekstu: optuženi) sa osnovnim podacima, opis djela, član Pravilnika kojim je predviđena povreda, prijedlog o dokazima koje treba provesti i kratko obrazloženje.

Kada je to potrebno za ocjenu opravdanosti podizanja optužnice, disciplinski tužitelj može pribaviti dodatna obavještenja o događaju, obaviti razgovor sa učiniteljem i provjeriti određene navode. Optužnicu sa cijelim predmetom disciplinski tužitelj dostavlja predsjedniku disciplinskog tijela.

Članak 20.

Kad ocijeni da nema osnova za podizanje optužnice, disciplinski tužitelj će odlukom obrazložiti razloge ne podizanja optužnice i o tome obavijestiti podnositelja prijave.

Podnositelj prijave može o slučaju obavijesti Upravni odbor HŠRS.

b) Glavna rasprava

Članak 21.

Predsjednik disciplinskog tijela dužan je u roku od 15 dana po primitku optužnice zakazati raspravu koja se u pravilu održava u prostorijama Saveza.

Na raspravu će se uz članove disciplinskog tijela pozvati optuženi uz prilog optužnice i naznaku da može uzeti branitelja, disciplinski tužitelj i svjedoci.

Članak 22.

Rasprava je javna, ali disciplinski tijelo može zaključiti da se rasprava ili njen dio održi bez nazočnosti javnosti samo ako je to nužno radi održavanja javnog reda i mira, i sigurnosti sudionika u postupku.

Članak 23.

Predsjednik disciplinskog tijela rukovodi raspravom, saslušava optuženog i ostale sudionike, daje riječ, brine se o redu na raspravi i sa članovima disciplinskog tijela odlučuje o prijedlozima i donosi druge odluke.

Članak 24.

U toku rasprave se vodi zapisnik u koji se unose sve bitne pojedinosti za postupak i odluku, odnosno za koje to odluči disciplinski tijelo na prijedlog stranaka, ili po svojoj inicijativi.

Članak 25.

Na početku rasprave predsjednik disciplinskog tijela utvrditi će tko je nazočan na raspravi, zatim će disciplinski tužitelj pročitati optužnicu, uzeti će se obrana optuženog i provesti dokazni postupak.

Članak 26.

Nakon provedenog dokaznog postupka, prije zaključenja rasprave, predsjednik će dati riječ disciplinskom tužitelju, branitelju optuženog ako ga ima i na kraju optuženom, pa će suštinu njihovih završnih riječi unijeti u zapisnik.

Članak 27.

Nakon završnih riječi, ako nisu usvojeni novi prijedlozi za dopunu postupka, predsjednik će objaviti da je rasprava zaključena.

Po zaključenju rasprave disciplinsko tijelo se povlači na vijećanje i većinom glasova donosi odluku kojom se disciplinska prijava odbacuje, ili se optuženi oslobađa od optužbe, ili se oglašava krivim te mu se izriče odgovarajuća disciplinska mjera.

Odluka se objavljuje odmah po donošenju, a samo iznimno u roku od 5 dana i u pismenom obliku dostavlja optuženom i disciplinskom tužitelju.

Članak 28.

Ako ocijeni da je učinjena povreda teže naravi i da postoji opasnost da će ga učinitelj ponoviti, o privremenoj mjeri udaljenja odlučuje disciplinsko tijelo, a žalba se podnosi Upravnom odboru HŠRS i to u roku od 5 dana, time da žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenoj mjeri udaljenja.

c) Drugostupanjski postupak

Članak 29.

Protiv odluke disciplinskog tijela, optuženi i disciplinski tužitelj imaju pravo žalbe u roku od 8 dana. Žalba se dostavlja prvostupanjskom disciplinskom tijelu koje ga sa spisima bez odlaganja dostavlja nadležnom drugostupanjskom tijelu.

O žalbi protiv odluke Disciplinske komisije HŠRS, kao drugostupanjsko disciplinsko tijelo odlučuje Upravni odbor HŠRS koji donosi konačni pravorijek.

Članak 30.

Drugostupanjsko tijelo može žalbu odbaciti kao nedozvoljenu ili nepravovremenu, odnosno odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku, ili preinačiti prvostupanjsku odluku i izreći drugu disciplinsku mjeru, odnosno optuženog osloboditi disciplinske odgovornosti, ili pak odluku ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Članak 31.

Drugostupanjsko tijelo dostaviti će odluku povodom žalbe optuženom, disciplinskom tužitelju i prvostupanjskom tijelu uz povrat spisa.

VII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Poslovnicima o radu skupštine i drugih radnih tijela, aktima o organizaciji natjecanja i drugim aktima mogu se utvrditi odgovarajuće disciplinske mjere i propisati postupak za njihovo izricanje sudionicima sjednica, natjecanja i drugih skupova i priredbi za narušavanje reda i povrede poslovnika, pravila natjecanja i sličnih akata.

Članak 33.

Provođenje disciplinskog postupka ne oslobađa nikoga obaveze da u slučaju kada postoji osnovna sumnja da je počinjeno krivično djelo ili prekršaj, podnese prijavu nadležnom tijelu.

Članak 34.

Učinitelj povrede može se odlukom o izricanju disciplinske mjere obvezati i na naknadu prouzročene štete, a pitanje naknade štete može se urediti i posebnom nagodbom.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 30 dana po njegovom prihvaćanju.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Disciplinski pravilnik Športsko ribolovnog saveza Hrvatske usvojen 14. prosinca 1986. godine.

Predsjednik HŠRS

Vladimir Sever