Najvažniji zaključci sa sjednice upravnog odbora od 02.02.2018.

Ad. 1. prisustvovali smo skupštinama SRK LINJAK V. Bukovec, USR PRIJATELJI te DVD Goričan.Prisutni smo bili i na sjednici u općini (17.01.2018.) , gdje su predložene smjernice za održavanje fašnjeka (11.02.2018.) i dan Planeta Zemlje – akcije čišćenja okoliša (24.03.2018.).

Ad. 2. Godišnju skupštinu Društva održali smo u Ribičkom domu nakon dugi niz godina.Izvješća predsjednika , blagajnika te nadzornog odbora prihvaćena su jednoglasno.Pod točkom 7. donijeta je odluka o dopuni statuta društva koja se odnosi na čl. 9. a dodaje se iza stavka 3.

Ad. 3. Donijeta je odluka o proljetnom poribljavanju sa mlađi šarana.

Ad. 4. Osnovana je nova natjecateljska komisija u sastavu : Davor Ružić , Darko Makaj i Josip Švenda .