Pravilnik o radnim akcijama

SAVEZ ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Statuta Saveza športskih ribolovnih društava Međimurske županije Skupština na svojoj sjednici dana 17. veljače 2008.g. donosi:

P R A V I L N I K

o radnim akcijama

čl. 1.

Cilj radnih akcija je uređenje i održavanje ribolovnih voda, prilaza, objekata i okolice na ribolovnim vodama kojima gospodari ovaj Savez, te upoznavanje i druženje članova.

čl. 2.

U Planu gospodarenja za tekuću godinu Savez, kao nositelj gospodarenja, planira najmanje dvije obavezne radne akcije.

čl. 3

Radne akcije organizira, provodi, financira i evidentira svaka udruga prema svom godišnjem planu usklađenim sa planom i odlukama Saveza, a izvješće podnosi Savezu.

Udruga je na adekvatan način dužna pravovremeno informirati svoje članove o vremenu i mjestu održavanja radnih akcija.

čl. 4.

Članica koja ne organizira najmanje planirani broj radnih akcija iz Plana gospodarenja ili ne dostavi izvješće do kraja kalendarske godine, ne može za iduću godinu primiti ribolovne dozvole i članske karte.

Izvješće mora sadržavati:

  • vrijeme i mjesto održavanja radne akcije
  • broj učesnika
  • ostvareni fond sati rada
  • poslove koji su obavljeni.

čl. 5.

Radne akcije obavezne su za sve imaoce ribolovnih dozvola ovog nositelja gospodarenja starije od 14 godina.

U slučaju nemogućnosti rada na radnim akcijama, ribolovac može donirati udruzi sredstva u najmanjem iznosu propisanom odlukom Upravnog odbora Saveza.

Radnih akcija oslobođeni su invalidi sa invalidskom karticom i osobe starije od 65 godina, ali se radnim akcijama mogu odazvati.

čl. 6.

Poslovi na spašavanju riba prilikom elementarnih nepogoda ili slično, priznaju se dvostruko, a evidentira ih tajnik Saveza na prijedlog predsjednika ribočuvarske komisije i o tome izvještava matičnu udrugu.

čl. 7.

Dokaz o izvršavanju obaveza iz čl. 5. matična udruga unosi pojedincu u osobnu knjižicu « EVIDENCIJA RADNIH AKCIJA» uz štambilj i potpis odgovorne osobe te dva učesnika radne akcije.

Ne izvršavanje obaveza iz članka 5. pojedincu onemogućava kupovinu ribolovne dozvole ovog nositelja gospodarenja u bilo kojoj udruzi, članici ovog Saveza.

čl. 8.

Nadzor na provođenju pojedinih odredbi ovog Pravilnika vršiti će Nadzorni odbor Saveza i o tome izvještavati Upravni odbor i Skupštinu.

čl. 9.

Ne pridržavanje odredbi ovog Pravilnika od strane udruge članice Saveza, povlači za sobom statutarnu odgovornost.

Za tumačenje pojedinih odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Saveza.

čl. 10.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2009.g.

Predsjednik:

Zoran Pfeifer